תקנון האתר
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

תקנון האתר

תנאי שימוש באתר והסרת אחריות
השימוש באתר האינטרנט של סופרגז חברה ישראלית להפצת גז בע"מ (להלן בהתאמה: "האתר" או "אתר האינטרנט" או "אתר סופרגז", "סופרגז") מותנה בקבלת התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך זה כלשונם ובמלואם. השימוש בפועל באתר זה יחשב הסכמה מצד המשתמש לכל התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך.

המשתמש באתר זה מתחייב שלא לעשות שימוש באתר לכל מטרה בלתי חוקית ולכל מטרה האסורה על פי התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך.

נאסר על המשתמש באתר זה להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר זה, אלא על פי היתר מפורש שניתן בכתב ומראש על ידי סופרגז.

אתר סופרגז עשוי לכלול קישורים לאתרי אינטרנט אחרים שאינם מופעלים בידי סופרגז. קישורים אלה נועדו לנוחיות המשתמש בלבד. אין לסופרגז שליטה באתרי אינטרנט אחרים ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת הקישורים לאתרים אחרים משום הסכמה ו/או אישור ו/או אחריות לאיזה מהדברים המופיעים והכלולים בהם.

סופרגז שומרת על זכותה להפסיק בכל עת ומכל סיבה שהיא את גישת המשתמשים או גישת משתמש מסוים אל האתר, כולו או מקצתו, ללא הודעה מראש. לא חלה על סופרגז שום מחויבות לפקח על האתר. עם זאת, סופרגז שומרת על זכותה לגלות בכל עת מידע כפי שיידרש על מנת לקיים את הדרישות החלות במסגרת החוק, התקנות, הליכים משפטיים, או בהתאם לדרישה חוקית או כל דרישה אחרת, וכן לערוך, לסרב לפרסם או לסלק כל מידע או חומר, מקצתו או כולו, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של סופרגז.

ידוע לכל משתמש, והוא מתחייב לפעול על פי הכללים הנוגעים בדבר, כי תוכן, לרבות טקסט, תוכנה, קול, מוסיקה, תמונות, וידאו, גרפיקה וכל חומר אחר הכלול באתר האינטרנט (להלן: "המידע") מוגן על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים או זכויות קניין רוחני אחרות, וחלים בענין חוקים, תקנות ודינים לשמירת והגנת זכויות היוצרים. לאור זאת, רשאי המשתמש באתר לעשות שימוש במידע רק על פי הרשאה מפורשת, כתובה ומראש. המשתמש מתחייב שלא להעתיק, לשכפל, להפיץ מוצר, ידיעה או שירות, תוך שימוש במידע שבאתר, אלא באישור מוקדם של סופרגז.

המידע, המוצרים, ההסברים, ההנחיות, התוכנה, השירותים וכל דבר הכלול באתר אינטרנט זה מתפרסם כדי לאפשר למשתמש לקבל מידע כללי בלבד והם עשויים להכיל אי דיוקים או שגיאות דפוס. כמו כן המשתמשים מודעים לכך כי נערכים לעיתים שינויים ו/או עדכונים לתוכן שבאתר לרבות במחירים ובתנאי ההתקשרות המפורטים באתר. סופרגז ו/או מי מטעמה רשאים להכניס בכל עת שינויים, עדכונים ו/או שיפורים באתר זה.

אין להסתמך על המידע שהתקבל באמצעות האתר לצורך קבלת החלטות בנושאים אישיים, רפואיים, טכניים, בטיחותיים, משפטיים או כספיים. לשם כך על כל משתמש להתייעץ עם בעל מקצוע מתאים על מנת לקבל ייעוץ מותאם לנסיבות המיוחדות שלו.

אין באמור במסמך או באתר זה כל מצג מצד סופרגז או מי מטעמה בדבר ההתאמה, האמינות, העיתוי המתאים ומידת הדיוק של המידע, התוכנה, המוצרים, השירותים וההסברים הכלולים באתר למטרה כלשהי.
כל המידע, התוכנה, המוצרים, השירותים וההסברים מוצעים למשתמש "כמות שהם", בלא כל התחייבות נלווית להם.
סופרגז או מי מטעמה מתנערים בזה מכל אחריות לגבי המידע, התוכנה, המוצרים, השירותים וההסברים, לרבות כל אחריות משתמעת בדבר סחירות, התאמה למטרה מסוימת או קניין.
בשום מקרה לא תחול על סופרגז או מי מטעמה אחריות בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל מין וסוג לרבות, וללא הגבלת האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן שימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי אתר אינטרנט זה, בעיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, בהורדת או הפסקת פעילותו של האתר באופן זמני או לתמיד, באספקה או באי אספקה של שירותים או בכל מידע, תוכנה, מוצר שירות והסבר שהושגו באמצעות אתר אינטרנט זה או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר אינטרנט זה, בין שהדבר מבוסס על חוזה, ובין על דיני נזיקין, אחריות מוחלטת או כל דבר אחר, אפילו אם נודע לסופרגז או למי מטעמה, מראש, על קיום האפשרות של דמי נזיקין או נזק אפשרי כאמור.

אם אין המשתמש שבע רצון מחלק כלשהו של אתר זה או מאחד מתנאי השימוש באתר או מתנאי השימוש בכללם, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותו הוא הפסקת השימוש באתר זה.

הסכם זה והשימוש באתר האינטרנט מוסדרים על ידי דיני מדינת ישראל. העושה שימוש באתר מסכים כי בכל מחלוקת הנובעת מהשימוש באתר אינטרנט זה או הקשורה בו, תחול סמכות השיפוט של בתי המשפט במחוז תל אביב יפו, ושם יהיה מקום השיפוט הבלעדי והייחודי.

כל התכנים המופיעים באתר זה כפופים לזכויות יוצרים של סופרגז. כל הזכויות שמורות.

סופרגז, סופרגז חברה ישראלית להפצת גז בע"מ, מקלחום ושמות אחרים של מוצרים או שירותים הנזכרים באתר האינטרנט, הינם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של חברת סופרגז. שמות של חברות ומוצרים אחרים הנזכרים באתר האינטרנט הינם סימנים מסחריים של בעליהם השונים.

אבטחת מידע
האתר מאובטח בטכנולוגיות מתקדמות וחדשניות. המידע הרגיש (פרטי לקוחות וכרטיסי אשראי) מועבר בצורה מוצפנת בסטנדרט SSL ונשמר בצורה מוצפנת. הפרדה פיזית מוחלטת בין בסיסי המידע השונים מבטיחה כי לא ניתן להגיע דרך האינטרנט למידע הרגיש השמור באתר, והמוגן באמצעות Firewalls (קירות אש) חיצוניים ופנימיים ואמצעי אבטחה משוכללים נוספים.

הגנת הפרטיות
חברת סופרגז מכבדת את פרטיות המבקרים והרוכשים בסופרגז. חברת סופרגז לא תעביר את פרטיך לצד שלישי (ככל שפרטים אלה מזהים אותך). 

שמירה על אמינות המכירות
באתרי סחר אלקטרוני, חשובה מאוד השמירה על אמינות, הגינות וטוהר הפעילות באתר. בסופרגז זוכים נושאים אלה להקפדה יתרה. סופרגז מיישמת מערכת הסכמים משפטיים ומנגנוני הגנה מתקדמים כדי לאבטח את המידע ובכדי למגר תופעות של השתתפות לא חוקית בפעילות האתר. סופרגז לא תהסס לנקוט בצעדים משפטיים כנגד ספקים ולקוחות אשר יפרו את כללי השימוש באתר ו/או יפגעו בכל צורה בניהולו התקין והאמין של האתר. חדירה למערכות המחשב של האתר או של סופרגז מהווה עבירה פלילית לפי החוק החל בישראל, שעונשה עד חמש שנות מאסר.  
 

במקרה חירום!
עבור לתוכן העמוד